Bồn nhựa Sơn Hà

Bể phốt và bể nước ngầm (7)

Bồn Nước Nhựa Đứng (9)

Bồn Nước Nhựa Ngang (4)